Jednoduché účtovníctvo – ekonomický software

Modul Jednoduché účtovníctvo štandardne zahŕňa túto funkcionalitu:

Predkontácie

Pomocou predkontácií je možné priamo určiť kam budú jednotlivé doklady či položky dokladov na základe úhrad zaúčtované v peňažnom denníku.

Peňažný denník

Peňažný denník, ktorý presne odpovedá svojej tlačovej podobe, obsahuje všetky údaje z pokladníc a bánk a zúčtovávajú sa v ňom všetky príjmy a výdaje. Jednotlivé záznamy uvedené v peňažnom denníku je možné priamo v ňom ďalej rozúčtovávať alebo preúčtovávať. Peňažný denník sa vytvára automaticky pri zápise a opravách dokladov v agendách Banka a Pokladňa. Stačí si zvoliť vhodnú predkontáciu zaúčtovania. Tento nanajvýš praktický koncept umožňuje oddelené vedenie pokladničnej knihy a knihy bankových výpisov pri zachovaní možnosti práce (výber, triedenie, tlač) s celým denníkom súčasne. Dovoľuje tiež rozúčtovanie príjmov a výdajov nezávisle na vstupných dokladoch. Denník tak slúži predovšetkým na vyhodnotenie firmy pomocou celého radu pripravených tlačových zostáv a grafov.

Banka, pokladnica

Ekonomický software by mal unožniť viesť ľubovoľný počet bankových účtov či pokladníc v rôznych menách pre úhrady dokladov a ďaľšie peňažné operácie. Pomocou špeciálnej funkcie homebanking je možné vykonávať platobné príkazy priamo do banky a spätne výpis z banky jednoduchým spôsobom rovno zaúčtovať bez nutnosti ručného prepisovania dokladov.

Daň z pridanej hodnoty

Platitelia dane z pridanej hodnoty ocenia možnosť priamej tlače Daňového priznania a to vo formáte zostavy vrátane poučenia, ktorý sa za normálnych podmienok vyplňuje ručne a musí si ho každý platiteľ vyzdvihnúť na finančnom úrade. Táto priama tlač má ďalej výhodu v tom, že je právoplatným uznávaným tlačivom finančného úradu a užívateľom tak odpadá nutnosť ručného vyplňovania. Ekonomický software spracováva akúkoľvek agendu týkajúcu sa DPH automaticky z prvotných daňových dokladov zapísaných do programu. V prvotnom doklade užívateľ rozčlení cenu účtovného prípadu na základ a DPH. Program podporuje členenie DPH podľa štruktúry daňového priznania. Užívateľ má možnosť vystaviť priznanie riadne a dodatočné, ktoré zodpovedá úradnému vzoru, vrátane jeho archivácie. Rovnako je možné vytlačiť evidenciu záznamov o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach v príslušnom členení. Samotné vystavenie priznania vykoná sprievodca v priebehu niekoľkých sekúnd. Potom stačí vytlačiť zostavu Priznanie k dani z pridanej hodnoty a zostavu Podklady k dani z pridanej hodnoty, obsahujúcu súpisku daňových dokladov zahrnutých do priznania. Priznanie k dani z pridanej hodnoty je možné vyexportovať do podoby akceptovanej daňovým úradom, takže nemusíte nakupovať prázdne tlačivá.

Daň z príjmov

Rovnako jednoduché je vystavenie podkladov pre daň z príjmov. Výpočet dane je možné vykonať kedykoľvek v priebehu účtovania. Nemá to žiadny vplyv na zaúčtované doklady a je možné ho kedykoľvek opakovať. Potom stačí už iba vytlačiť zostavu Podklady pre daňové priznanie DzP.

Účtovné tlačové zostavy a prehľadové zostavy

Väčšina užívateľov potrebuje okrem štandardných výkazov a tlačových zostáv (priznanie k DPH, peňažný denník, výkaz príjmov a výdajov, stav záväzkov a pohľadávok ku dňu) ešte špeciálne zostavy, ktoré mu napríklad ukážu obrat tovaru podľa jednotlivých odberateľov, alebo prehľadovosť podľa materiálu na sklade. K týmto účelom slúžia prehľadové zostavy v programe vrátane grafických výstupov.
Uzávierkové operácie – uzatvorenie roka, počiatočné stavy
Každý rok či už kalendárny alebo účtovný je potrebné raz ročne uzatvoriť a účtovné pohyby a neuhradené doklady „previesť“ do roku nasledujúceho. K tomuto účelu slúžia Uzávierkové operácie, ktoré okrem už zmienených funkcií napríklad automaticky prevedú a založia do nového účtovného roku všetky bankové účty a pokladnice, tak ako boli nadefinované v roku predchádzajúcom. A to vrátane skratky, názvu a všetkých definícií, okrem počiatočného stavu. Samozrejmosťou je tiež prevedenie neuhradených záväzkov a pohľadávok do nového roku.

Číselné rady a zoznamy

Pre automatické číslovanie všetkých typov dokladov môžete použiť rozsiahle zoznamy číselných rád. Je možné si navoliť samostatné číselné rady pre jednotlivé typy dokladov. Okrem číselných radov máte k dispozícii aj ďalšie užitočné zoznamy – medzi najdôležitejšie patria strediská, zákazky a činnosti. Pretože tieto položky môžete zadať na väčšinu dokladov, môžete podľa nich tiež filtrovať a tlačiť takmer vo všetkých prehľadoch.

Likvidácia pohľadávok a záväzkov

Termín likvidácia sa používa na súhrnnú účtovnú operáciu určenú na zápis úhrad pohľadávok a záväzkov.
Likvidácia s automatickým vytvorením účtovného dokladu sa uskutočňuje v agendách Banka a Pokladňa podľa toho, či sa jedná o úhradu bankovým prevodom alebo v hotovosti. Program túto účtovnú operáciu opäť maximálne automatizuje. K dispozícii je jednak expresná likvidácia podľa variabilného symbolu platby a komfortná likvidácia s výberom pohľadávky alebo záväzku podľa ľubovoľných kritérií.